Den andra finlandssvenska försvarsdagen 15.1.2011

Nordiskt försvarssamarbete

Tyngdpunkten i försvarsdagen var det nordiska försvarssamarbetet eller NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation, som det heter. Detta tema behandlades av tre nordiska försvarschefer, generalerna Ari Puheloinen, Sverker Göranson och Harald Sunde.
Försvarsmakterna i de nordiska länderna har inte enbart militära hot att förbereda sig för: försvaret ska vara förberett på allt från IT-anfall till pandemier och miljöproblem. För att bättre rusta Norden mot gränsöverskridande hot ska de nordiska ländernas försvar fördjupa sitt samarbete. Men än finns det hinder kvar innan samarbetet sker smärtfritt.

Efter att avtalet om NORDEFCO undertecknades på det nordiska försvarsministermötet i Helsingfors i november 2009 har arbetet på att utveckla dessa frågor inletts. Som en icke helt oviktig detalj bör nämnas att ett av samarbetets syften är att spara pengar. Det kan behövas i en tid då de militära anslagen minskar i flera nordiska länder.
– Samarbetet måste ge konkreta resultat, praktiska och pragmatiska, säger general Sverker Göranson, Sveriges överbefälhavare.
– Vi måste också bygga en ömsesidig förståelse och respekt för varandra. Det gör vi genom gemensamma övningar och utbildningar.
Enligt Göranson handlar samarbetet om en långsiktig ansats: det kommer att dröja innan samarbetet ger direkta ekonomiska vinningar.
– Det är därför vi ska börja i tid. Det finns redan flera projekt som kan bära frukt i framtiden. Resan är påbörjad, jag är övertygad om att det finns många chanser till fortsatt fördjupning, säger Göranson.
Som ett led i samarbetet ska det bland annat bli naturligt att en del av den militära utbildningen sker i ett annat land.

Den finländska försvarsmaktens ambition är att vara en drivande kraft i samarbetet, säger general Ari Puheloinen, försvarsmaktens kommendör i Finland.
– NORDEFCO är ett målinriktat projekt från första början. Vi samarbetar för ett gott syfte och löser utmaningarna på praktisk nivå.
Puheloinen understryker också att det inte handlar om en försvarsallians. Länderna har fortfarande egna frågor och egna intressen att betona.
– Men det är en bra modell för det regionala samarbetet. I linje med EU:s Lissabonavtal och det permanenta strukturella samarbetet. Motsvarande arrangemang mellan andra länder förväntas öka.
Puheloinen uppskattar att 95 procent av militärens resurser också i fortsättningen kommer att gå till försvarets kärnuppgift: det militära försvaret av Finland, understöd till finländska intressen och deltagande i krishantering.

Under den andra finlandssvenska försvarsdagen, som ordnades i Åbo i mitten av januari, samlades Puheloinen, Göranson och den norska försvarsmaktens försvarschef, general Harald Sunde för att diskutera samarbetet.
Alla tre var överens om att samarbetets politiska förankring är en viktig ingrediens.
– Politiken och militären är inte nödvändigtvis samstämda, säger Sunde.
– Första steget är att klumpa ihop många små projekt och kalla det för NORDEFCO. Sedan får vi se.
Enligt Göranson är den politiska förankringen inte det svenska försvarets uppgift att bedöma. Försvaret gör så gott de kan, sedan får politikerna avgöra.
Puheloinen understryker vikten av ett gott samarbete med försvarsministeriet. Det är också försvarsministrarna som styr NORDEFCO, tillsammans med en tjänstemannakommitté.
– Det politiska stödet är viktigt och bör säkerställas med jämna mellanrum, säger Puheloinen.
Som det nu är har det politiska mandatet säkrats för en överskådlig tid framåt och de nordiska försvarsmakterna arbetar enligt det förtroendet.

Marinchefen, viceamiral Juha Rannikko redogjorde för marinens aktiviteter och nybyggnadsprogram och att marinen för första gången deltar i en internationell operation ATALANTA mot pirater.

Den finlandssvenska försvarsdagen arrangerades på Marinstaben i Åbo av Svensk utveckling r.f. och av Försvarsutbildningsföreningen MPK. Det är betydelsefullt att det förs diskussioner inom Svenskfinland kring försvarets utveckling, anser Carl-Johan Hindsberg, arrangörskommitténs ordförande. Förhoppningen är att försvarsdagen aktiverar och stimulerar det finlandssvenska fältet till frivilliga försvarsinsatser. I dagen deltog 130 personer. Nästa försvarsdag är planerad att ske om två år. Vid middagen premierades en rad personer för sina insatser, bl.a. Poppe Taucher som erhöll förtjänstkorset av Finlands Vita Ros. Poppe Taucher har under årens lopp gjort även verkat aktivt för Nylands Brigads Gille.